Polisi Preifatrwydd 

Croeso i hysbysiad preifatrwydd ‘The Orthios Group’. 

Mae Orthios yn parchu eich preifatrwydd ac wedi ymrwymo i amddiffyn eich data personol. Bydd yr hysbysiad preifatrwydd hwn yn eich hysbysu sut rydym yn gofalu am eich data personol pan ymwelwch â'n gwefan (ni waeth o ble rydych chi'n ymweld â hi) ac yn dweud wrthych chi am eich hawliau preifatrwydd a sut mae'r gyfraith yn eich amddiffyn chi.

1.Gwybodaeth bwysig a phwy ydym ni

Pwrpas yr hysbysiad preifatrwydd hwn

Nod yr hysbysiad preifatrwydd hwn yw rhoi gwybodaeth i chi ar sut mae'r Grŵp Orthios yn casglu ac yn prosesu eich data personol trwy eich defnydd o'r wefan hon, gan gynnwys unrhyw ddata y gallwch ei ddarparu trwy'r wefan hon pan fyddwch chi'n cofrestru i'n cylchlythyr, yn prynu cynnyrch neu wasanaeth neu'n cymryd cymryd rhan mewn cystadleuaeth.

Nid yw'r wefan hon wedi'i bwriadu ar gyfer plant ac nid ydym yn casglu data sy'n ymwneud â phlant yn fwriadol.

Mae'n bwysig eich bod yn darllen yr hysbysiad preifatrwydd hwn ynghyd ag unrhyw hysbysiad preifatrwydd neu hysbysiad prosesu teg arall y gallwn ei ddarparu ar achlysuron penodol pan fyddwn yn casglu neu'n prosesu data personol amdanoch fel eich bod yn gwbl ymwybodol o sut a pham yr ydym yn defnyddio'ch data . Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn ategu'r hysbysiadau eraill ac ni fwriedir iddo eu diystyru.

Rheolwr

Mae'r Grŵp Orthios yn cynnwys gwahanol endidau cyfreithiol, y gellir darparu manylion amdanynt yn cysylltu â ni. Cyhoeddir yr hysbysiad preifatrwydd hwn ar ran y Grŵp Orthios felly pan soniwn am "cwmni", "ni", "ni" neu "ein" yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn, rydym yn cyfeirio at y cwmni perthnasol yn y Grŵp Orthios sy'n gyfrifol am brosesu eich data. Byddwn yn rhoi gwybod i chi pa endid fydd y rheolydd ar gyfer eich data pan fyddwch chi'n prynu cynnyrch neu wasanaeth gyda ni. Sean McCormick, Prif Swyddog Gweithredol yw'r rheolwr ac yn gyfrifol am y wefan hon.

Rydym wedi penodi swyddog diogelu data (DPO) sy'n gyfrifol am oruchwylio cwestiynau mewn perthynas â'r hysbysiad preifatrwydd hwn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr hysbysiad preifatrwydd hwn, gan gynnwys unrhyw geisiadau i arfer eich hawliau cyfreithiol, cysylltwch â'r DPO gan ddefnyddio'r manylion a nodir isod.

Manylion cyswllt

Ein manylion llawn yw:

‘The Orthios Group’ (“Ni”).

Rydym wedi ein cofrestru yng Nghymru a Lloegr o dan rif cwmni 09540750 ac mae gennym ein swyddfa gofrestredig yn:

The Moorings, Rowton Bridge Road, Christleton, Caer. CH3 7AE

Enw neu deitl DPO: Wendy Williams

Cyfeiriad e-bost: info@orthios.com 

Mae gennych hawl i gwyno ar unrhyw adeg i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), awdurdod goruchwylio'r DU ar gyfer materion diogelu data (www.ico.org.uk ). Fodd bynnag, byddem yn gwerthfawrogi'r cyfle i ddelio â'ch pryderon cyn i chi fynd at yr ICO felly cysylltwch â ni yn y lle cyntaf.

Newidiadau i'r hysbysiad preifatrwydd a'ch dyletswydd i'n hysbysu am newidiadau

Diweddarwyd y fersiwn hon ddiwethaf ar 30 Mai 2018.

Mae'n bwysig bod y data personol sydd gennym amdanoch yn gywir ac yn gyfredol. Rhowch wybod i ni os bydd eich data personol yn newid yn ystod eich perthynas â ni.

Dolenni trydydd parti

Gall y wefan hon gynnwys dolenni i wefannau trydydd parti, ategion a chymwysiadau. Gall clicio ar y dolenni hynny neu alluogi'r cysylltiadau hynny ganiatáu i drydydd partïon gasglu neu rannu data amdanoch chi. Nid ydym yn rheoli'r gwefannau trydydd parti hyn ac nid ydym yn gyfrifol am eu datganiadau preifatrwydd. Pan fyddwch chi'n gadael ein gwefan, rydyn ni'n eich annog chi i ddarllen rhybudd preifatrwydd pob gwefan rydych chi'n ymweld â hi.

2. Y Data a gasglwn amdanoch chi

Mae data personol, neu wybodaeth bersonol, yn golygu unrhyw wybodaeth am unigolyn y gellir adnabod yr unigolyn hwnnw ohono. Nid yw'n cynnwys data lle mae'r hunaniaeth wedi'i dileu (data anhysbys).

Efallai y byddwn yn casglu, defnyddio, storio a throsglwyddo gwahanol fathau o ddata personol amdanoch chi yr ydym wedi'u grwpio gyda'n gilydd yn dilyn:

 • Mae Data Hunaniaeth yn cynnwys enw cyntaf, enw cyn priodi, enw olaf, enw defnyddiwr neu ddynodwr tebyg, statws priodasol, teitl, dyddiad geni a rhyw.
 • Mae Data Cyswllt yn cynnwys cyfeiriad bilio, cyfeiriad danfon, cyfeiriad e-bost a rhifau ffôn.
 • Mae Data Ariannol yn cynnwys manylion cyfrif banc a cherdyn talu.
 • Mae Data Trafodiad yn cynnwys manylion am daliadau i chi ac oddi wrthych a manylion eraill am gynhyrchion a gwasanaethau rydych chi wedi'u prynu gennym ni.
 • Mae Data Technegol yn cynnwys cyfeiriad protocol rhyngrwyd (IP), eich data mewngofnodi, math a fersiwn porwr, gosodiad a lleoliad parth amser, mathau a fersiynau plug-in porwr, system weithredu a llwyfan a thechnoleg arall ar y dyfeisiau rydych chi'n eu defnyddio i gael mynediad i'r wefan hon.
 • Mae Data Proffil yn cynnwys eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair, pryniannau neu archebion a wnaed gennych chi, eich diddordebau, eich dewisiadau, eich adborth a'ch ymatebion i'r arolwg.
 • Mae Data Defnydd yn cynnwys gwybodaeth am sut rydych chi'n defnyddio ein gwefan, cynhyrchion a gwasanaethau.
 • Mae Data Marchnata a Chyfathrebu yn cynnwys eich dewisiadau wrth dderbyn marchnata gennym ni a'n trydydd partïon a'ch dewisiadau cyfathrebu.

 

Rydym hefyd yn casglu, defnyddio a rhannu Data Agregedig fel data ystadegol neu ddemograffig at unrhyw bwrpas. Gall Data Agregedig ddeillio o'ch data personol ond nid yw'n cael ei ystyried yn ddata personol yn y gyfraith gan nad yw'r data hwn yn datgelu'ch hunaniaeth yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol. Er enghraifft, efallai y byddwn yn agregu'ch Data Defnydd i gyfrifo canran y defnyddwyr sy'n cyrchu nodwedd gwefan benodol. Fodd bynnag, os ydym yn cyfuno neu'n cysylltu Data Agregedig â'ch data personol fel y gall eich adnabod yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, rydym yn trin y data cyfun fel data personol a fydd yn cael ei ddefnyddio yn unol â'r hysbysiad preifatrwydd hwn.

Nid ydym yn casglu unrhyw Gategorïau Arbennig o Ddata Personol amdanoch chi (mae hyn yn cynnwys manylion am eich hil neu ethnigrwydd, credoau crefyddol neu athronyddol, bywyd rhywiol, cyfeiriadedd rhywiol, barn wleidyddol, aelodaeth undeb llafur, gwybodaeth am eich iechyd a data genetig a biometreg) . Nid ydym ychwaith yn casglu unrhyw wybodaeth am euogfarnau troseddol a throseddau.

Os na fyddwch yn darparu data personol

Lle mae angen i ni gasglu data personol yn ôl y gyfraith, neu o dan delerau contract sydd gennym gyda chi a'ch bod yn methu â darparu'r data hwnnw pan ofynnir amdano, efallai na fyddwn yn gallu cyflawni'r contract sydd gennym neu yr ydym yn ceisio ymrwymo iddo gyda chi. (er enghraifft, i ddarparu nwyddau neu wasanaethau i chi). Yn yr achos hwn, efallai y bydd yn rhaid i ni ganslo cynnyrch neu wasanaeth sydd gennych gyda ni ond byddwn yn eich hysbysu os yw hyn yn wir ar y pryd.

3. Sut mae'ch data personol yn cael ei gasglu?

Rydym yn defnyddio gwahanol ddulliau i gasglu data gennych chi ac amdanoch chi gan gynnwys trwy:

Rhyngweithiadau uniongyrchol. Gallwch roi eich Hunaniaeth, Cyswllt ac Data Ariannol i ni trwy lenwi ffurflenni neu drwy ohebu â ni trwy'r post, ffôn, e-bost neu fel arall. Mae hyn yn cynnwys data personol rydych chi'n ei ddarparu pan fyddwch chi'n:

 • gwneud cais am ein cynhyrchion neu wasanaethau;
 • creu cyfrif ar ein gwefan;
 • tanysgrifio i'n gwasanaeth neu gyhoeddiadau;
 • gofyn i farchnata gael ei anfon atoch;
 • cystadlu mewn cystadleuaeth, hyrwyddiad neu arolwg; neu
 • rhowch ychydig o adborth inni.

 

Technolegau neu ryngweithio awtomataidd

Wrth i chi ryngweithio â'n gwefan, efallai y byddwn yn casglu Data Technegol yn awtomatig am eich offer, gweithredoedd pori a phatrymau. Rydym yn casglu'r data personol hwn trwy ddefnyddio cwcis a thechnolegau tebyg eraill. Efallai y byddwn hefyd yn derbyn Data Technegol amdanoch chi os ymwelwch â gwefannau eraill sy'n cyflogi ein cwcis. Gweler ein Cyfarwyddeb e-Breifatrwydd yr UE am fanylion pellach neu trwy gysylltu â ni

Trydydd partïon neu ffynonellau sydd ar gael i'r cyhoedd

Efallai y byddwn yn derbyn data personol amdanoch gan amrywiol drydydd partïon a ffynonellau cyhoeddus fel y nodir isod:

 • Data Technegol gan y partïon canlynol:
 • darparwyr dadansoddeg fel Google wedi'u lleoli y tu allan i'r UE;
 • rhwydweithiau hysbysebu wedi'u lleoli y tu mewn neu'r tu allan i'r UE; a
 • chwilio darparwyr gwybodaeth wedi'u lleoli y tu mewn neu'r tu allan i'r UE.
 • Data Cyswllt, Ariannol a Thrafodiad gan ddarparwyr gwasanaethau technegol, talu a darparu yn yr UE neu'r tu allan iddo.
 • Hunaniaeth a Data Cyswllt gan froceriaid data neu agregwyr sydd wedi'u lleoli y tu mewn neu'r tu allan i'r UE.
 • Hunaniaeth a Data Cyswllt o ffynonellau sydd ar gael i'r cyhoedd fel Tŷ'r Cwmnïau a'r Gofrestr Etholiadol sydd wedi'u lleoli yn yr UE.

4. Sut rydyn ni'n defnyddio'ch data personol

Dim ond pan fydd y gyfraith yn caniatáu inni wneud hynny y byddwn yn defnyddio'ch data personol. 

Yn fwyaf cyffredin, byddwn yn defnyddio'ch data personol o dan yr amgylchiadau canlynol:

 • Lle mae angen i ni gyflawni'r contract, rydyn ni ar fin ymrwymo i chi neu wedi ymrwymo gyda chi.
 • Lle mae'n angenrheidiol i'n buddiannau cyfreithlon (neu fuddiannau trydydd parti) ac nid yw eich buddiannau a'ch hawliau sylfaenol yn drech na'r buddion hynny.
 • Lle mae angen i ni gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol.

Gweler isod am fathau eraill o sail gyfreithlon y byddwn yn dibynnu arnyn nhw i brosesu'ch data personol.

Yn gyffredinol, nid ydym yn dibynnu ar gydsyniad fel sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol heblaw mewn perthynas ag anfon cyfathrebiadau marchnata uniongyrchol trydydd parti atoch trwy e-bost neu neges destun. Mae gennych hawl i dynnu caniatâd i farchnata yn ôl ar unrhyw adeg trwy gysylltu â ni.

Dibenion y byddwn yn defnyddio'ch data personol ar eu cyfer

Isod, rydym wedi nodi, ar ffurf tabl, ddisgrifiad o'r holl ffyrdd yr ydym yn bwriadu defnyddio'ch data personol, a pha rai o'r seiliau cyfreithiol yr ydym yn dibynnu arnynt i wneud hynny. Rydym hefyd wedi nodi beth yw ein buddiannau cyfreithlon lle bo hynny'n briodol.

Sylwch y gallwn brosesu eich data personol ar gyfer mwy nag un sail gyfreithlon yn dibynnu ar y pwrpas penodol yr ydym yn defnyddio'ch data ar ei gyfer. Cysylltwch â ni os oes angen manylion arnoch chi am y sail gyfreithiol benodol rydyn ni'n dibynnu arni i brosesu'ch data personol lle mae mwy nag un sail wedi'i nodi yn y tabl isod.

Pwrpas / Gweithgaredd

Math o ddata

Sail gyfreithlon ar gyfer prosesu gan gynnwys sail buddiant dilys

I'ch cofrestru fel cwsmer newydd

a.    Hunaniaeth

b.    Cysylltwch

Perfformiad contract gyda chi

I brosesu a danfon eich archeb gan gynnwys:

a.    Rheoli taliadau, ffioedd a thaliadau

b.    Casglu ac adennill arian sy'n ddyledus i ni

a.    Hunaniaeth

b.    Cysylltwch

c.    Ariannol

d.    Trafodiad

e.    Marchnata a Chyfathrebu

a.    Perfformiad contract gyda chi

b.    Angenrheidiol er ein buddiannau cyfreithlon (i adennill dyledion sy'n ddyledus i ni)

Er mwyn eich galluogi i gymryd rhan mewn raffl fawr, cystadlu neu gwblhau arolwg

a.    Hunaniaeth

b.    Cysylltwch

c.    Proffil

d.    Defnydd

f.     Marchnata a Chyfathrebu

a.    Perfformiad contract gyda chi

c.    Angenrheidiol er ein buddiannau cyfreithlon (astudio sut mae cwsmeriaid yn defnyddio ein cynhyrchion / gwasanaethau, i'w datblygu a thyfu ein busnes)

Gweinyddu a gwarchod ein busnes a'r wefan hon (gan gynnwys datrys problemau, dadansoddi data, profi, cynnal a chadw systemau, cefnogi, adrodd a chynnal data)

a.    Hunaniaeth

b.    Cysylltwch

g.    Technegol

a.    Angenrheidiol er ein buddiannau cyfreithlon (ar gyfer rhedeg ein busnes, darparu gwasanaethau gweinyddu a TG, diogelwch rhwydwaith, i atal twyll ac yng nghyd-destun ymarfer ad-drefnu busnes neu ailstrwythuro grŵp)

d.    Angen cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol

Cyflwyno cynnwys a hysbysebion gwefan perthnasol i chi a mesur neu ddeall effeithiolrwydd yr hysbysebu a wasanaethwn i chi

a.    Hunaniaeth

b.    Cysylltwch

c.    Proffil

d.    Defnydd

e.    Marchnata a Chyfathrebu

h.    Technegol

Angenrheidiol er ein buddiannau cyfreithlon (astudio sut mae cwsmeriaid yn defnyddio ein cynhyrchion / gwasanaethau, eu datblygu, tyfu ein busnes ac i lywio ein strategaeth farchnata)

Defnyddio dadansoddeg data i wella ein gwefan, cynhyrchion / gwasanaethau, marchnata, perthnasoedd a phrofiadau cwsmeriaid

a.    Technegol

f.      Defnydd

Angenrheidiol er ein buddiannau cyfreithlon (diffinio mathau o gwsmeriaid ar gyfer ein cynhyrchion a'n gwasanaethau, i ddiweddaru ein gwefan ac yn berthnasol, i ddatblygu ein busnes ac i lywio ein strategaeth farchnata)

Gwneud awgrymiadau ac argymhellion i chi am nwyddau neu wasanaethau a allai fod o ddiddordeb i chi

a.    Hunaniaeth

b.    Cysylltwch

c.    Technegol

d.    Defnydd

g.    Proffil

Angenrheidiol er ein buddiannau cyfreithlon (datblygu ein cynhyrchion / gwasanaethau a thyfu ein busnes)

Marchnata

Rydym yn ymdrechu i roi dewisiadau i chi o ran rhai defnyddiau data personol, yn enwedig o ran marchnata a hysbysebu. Rydym wedi sefydlu'r mecanweithiau rheoli data personol canlynol:

Cynigion hyrwyddo gennym ni

Efallai y byddwn yn defnyddio'ch Data Hunaniaeth, Cyswllt, Technegol, Defnydd a Phroffil i ddod i farn ar yr hyn rydyn ni'n meddwl y byddech chi ei eisiau neu ei angen, neu'r hyn a allai fod o ddiddordeb i chi. Dyma sut rydyn ni'n penderfynu pa gynhyrchion, gwasanaethau a chynigion a allai fod yn berthnasol i chi (rydyn ni'n galw hyn yn farchnata).

Byddwch yn derbyn cyfathrebiadau marchnata gennym ni os ydych wedi gofyn am wybodaeth gennym ni neu wedi prynu nwyddau neu wasanaethau gennym ni neu os gwnaethoch roi eich manylion inni pan wnaethoch gystadlu mewn cystadleuaeth neu gofrestru ar gyfer dyrchafiad ac, ym mhob achos, nid ydych wedi optio allan o dderbyn y marchnata hwnnw.

Marchnata trydydd parti

Byddwn yn cael eich caniatâd optio i mewn penodol cyn i ni rannu eich data personol ag unrhyw gwmni y tu allan i grŵp cwmnïau Orthios at ddibenion marchnata.

Optio allan

Gallwch ofyn i ni  neu drydydd partïon i roi'r gorau i anfon negeseuon marchnata atoch ar unrhyw adeg trwy gysylltu â ni ar unrhyw adeg.

Pan fyddwch yn optio allan o dderbyn y negeseuon marchnata hyn, ni fydd hyn yn berthnasol i ddata personol a ddarperir i ni o ganlyniad i brynu cynnyrch / gwasanaeth, cofrestru gwarant, profiad cynnyrch / gwasanaeth neu drafodion eraill.

Cwcis

Gallwch chi osod eich porwr i wrthod pob cwci porwr neu rai, neu i'ch rhybuddio pan fydd gwefannau'n gosod neu'n cyrchu cwcis. Os ydych chi'n analluogi neu'n gwrthod cwcis, nodwch y gallai rhai rhannau o'r wefan hon ddod yn anhygyrch neu beidio â gweithredu'n iawn. I gael mwy o wybodaeth am y cwcis a ddefnyddiwn, gweler Cyfarwyddeb E-Breifatrwydd yr UE neu cysylltwch â ni.

Newid pwrpas

Dim ond at y dibenion y gwnaethom ei gasglu y byddwn yn defnyddio'ch data personol, oni bai ein bod yn ystyried yn rhesymol bod angen i ni ei ddefnyddio am reswm arall a bod y rheswm hwnnw'n gydnaws â'r pwrpas gwreiddiol. Os ydych am gael esboniad o sut mae'r prosesu at y diben newydd yn gydnaws â'r pwrpas gwreiddiol, cysylltwch â ni.

Os bydd angen i ni ddefnyddio'ch data personol at ddiben anghysylltiedig, byddwn yn eich hysbysu a byddwn yn esbonio'r sail gyfreithiol sy'n caniatáu inni wneud hynny.

Sylwch y gallwn brosesu eich data personol heb eich gwybodaeth na'ch caniatâd, yn unol â'r rheolau uchod, lle mae hyn yn ofynnol neu'n cael ei ganiatáu gan y gyfraith.

5. Datgeliadau o'ch data personol 

Efallai y bydd yn rhaid i ni rannu eich data personol â'r partïon a nodir isod at y dibenion a nodir yn y tabl ym mharagraff 4 uchod. 

 • Trydydd Partïon Mewnol fel y nodir yn y 
 • Trydydd Partïon Allanol fel y nodir yn yr Eirfa. 
 • Trydydd partïon y gallwn ddewis gwerthu, trosglwyddo neu uno rhannau o'n busnes neu ein hasedau iddynt. Fel arall, efallai y byddwn yn ceisio caffael busnesau eraill neu uno â nhw. Os bydd newid yn digwydd i'n busnes, yna gall y perchnogion newydd ddefnyddio'ch data personol yn yr un modd ag a nodir yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn.

Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i bob trydydd parti barchu diogelwch eich data personol a'i drin yn unol â'r gyfraith. Nid ydym yn caniatáu i'n darparwyr gwasanaeth trydydd parti ddefnyddio'ch data personol at eu dibenion eu hunain a chaniatáu iddynt brosesu'ch data personol at ddibenion penodol yn unig ac yn unol â'n cyfarwyddiadau.

6. Trosglwyddiadau rhyngwladol

Rydym yn rhannu eich data personol o fewn y Grŵp Orthios. Gall hyn gynnwys trosglwyddo'ch data y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE).

Rydym yn sicrhau bod eich data personol yn cael ei amddiffyn trwy ei gwneud yn ofynnol i'n holl gwmnïau grŵp ddilyn yr un rheolau wrth brosesu'ch data personol.

Pryd bynnag y byddwn yn trosglwyddo'ch data personol allan o'r AEE, rydym yn sicrhau y rhoddir yr un faint o ddiogelwch iddo trwy sicrhau bod o leiaf un o'r mesurau diogelwch canlynol yn cael eu gweithredu:

 • Dim ond i wledydd y bernir eu bod yn darparu lefel ddigonol o ddiogelwch ar gyfer data personol gan y Comisiwn Ewropeaidd y byddwn yn trosglwyddo'ch data personol. Am fanylion pellach, gweler y Comisiwn Ewropeaidd: Digonolrwydd amddiffyn data personol mewn gwledydd y tu allan i'r UE.
 • Pan ddefnyddiwn ddarparwyr gwasanaeth penodol, gallwn ddefnyddio contractau penodol a gymeradwywyd gan y Comisiwn Ewropeaidd sy'n rhoi'r un amddiffyniad i ddata personol ag sydd ganddo yn Ewrop. Am fanylion pellach, gweler y Comisiwn Ewropeaidd: Model o gontractau ar gyfer trosglwyddo data personol i drydydd gwledydd.
 • Pan ddefnyddiwn ddarparwyr yn yr UD, gallwn drosglwyddo data iddynt os ydynt yn rhan o'r Darian Preifatrwydd sy'n ei gwneud yn ofynnol iddynt ddarparu amddiffyniad tebyg i ddata personol a rennir rhwng Ewrop a'r UD. Am fanylion pellach, gweler y Comisiwn Ewropeaidd: Tarian Preifatrwydd yr UE-UD.

Cysylltwch â ni os ydych chi eisiau gwybodaeth bellach am y mecanwaith penodol a ddefnyddir gennym wrth drosglwyddo eich data personol allan o'r AEE.

7. Diogelwch data 

Rydym wedi rhoi mesurau diogelwch priodol ar waith i atal eich data personol rhag cael ei golli, ei ddefnyddio neu ei gyrchu mewn modd diawdurdod, ei newid neu ei ddatgelu. Yn ogystal, rydym yn cyfyngu mynediad i'ch data personol i'r gweithwyr, asiantau, contractwyr a thrydydd partïon eraill sydd â busnes angen gwybod. Dim ond ar ein cyfarwyddiadau y byddant yn prosesu eich data personol ac maent yn ddarostyngedig i ddyletswydd cyfrinachedd.

Rydym wedi rhoi gweithdrefnau ar waith i ddelio ag unrhyw amheuaeth o dorri data personol a byddwn yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys o doriad lle mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni wneud hynny.

8. Cadw data

Am ba hyd y byddwch chi'n defnyddio fy nata personol?

Dim ond cyhyd ag y bo angen y byddwn yn cadw'ch data personol i gyflawni'r dibenion y gwnaethom ei gasglu, gan gynnwys at ddibenion bodloni unrhyw ofynion cyfreithiol, cyfrifyddu neu adrodd.

Er mwyn pennu'r cyfnod cadw priodol ar gyfer data personol, rydym yn ystyried swm, natur a sensitifrwydd y data personol, y risg bosibl o niwed o ddefnyddio neu ddatgelu eich data personol heb awdurdod, y dibenion yr ydym yn prosesu eich data personol ar eu cyfer ac a yw gallwn gyflawni'r dibenion hynny trwy ddulliau eraill, a'r gofynion cyfreithiol cymwys.

Mae manylion cyfnodau cadw ar gyfer gwahanol agweddau ar eich data personol ar gael yn ein polisi cadw y gallwch ofyn amdanynt gennym trwy gysylltu â ni.

Yn ôl y gyfraith mae'n rhaid i ni gadw gwybodaeth sylfaenol am ein cwsmeriaid (gan gynnwys Data Cyswllt, Hunaniaeth, Ariannol a Thrafodiad) am chwe blynedd ar ôl iddynt roi'r gorau i fod yn gwsmeriaid at ddibenion treth.

Mewn rhai amgylchiadau gallwch ofyn i ni ddileu eich data: gweler Gofyn am ddileu isod am wybodaeth bellach.

Mewn rhai amgylchiadau efallai y byddwn yn anhysbysu'ch data personol (fel na ellir ei gysylltu â chi mwyach) at ddibenion ymchwil neu ystadegol, ac os felly gallwn ddefnyddio'r wybodaeth hon am gyfnod amhenodol heb roi rhybudd pellach i chi.

Eich hawliau cyfreithiol

O dan rai amgylchiadau, mae gennych hawliau o dan gyfreithiau diogelu data mewn perthynas â'ch data personol.

Os ydych am arfer unrhyw un o'r hawliau a nodir uchod, cysylltwch â ni i ofyn am ffurflen gais mynediad gwrthrych data.

Nid oes angen ffi fel arfer

Ni fydd yn rhaid i chi dalu ffi i gael mynediad i'ch data personol (nac i arfer unrhyw un o'r hawliau eraill). Fodd bynnag, gallwn godi ffi resymol os yw'ch cais yn amlwg yn ddi-sail, yn ailadroddus neu'n ormodol. Fel arall, gallwn wrthod cydymffurfio â'ch cais o dan yr amgylchiadau hyn.

Yr hyn y gallai fod ei angen arnom gennych chi

Efallai y bydd angen i ni ofyn am wybodaeth benodol gennych chi i'n helpu ni i gadarnhau pwy ydych chi a sicrhau eich hawl i gael mynediad i'ch data personol (neu i arfer unrhyw un o'ch hawliau eraill). Mesur diogelwch yw hwn i sicrhau nad yw data personol yn cael ei ddatgelu i unrhyw berson nad oes ganddo hawl i'w dderbyn. Efallai y byddwn hefyd yn cysylltu â chi i ofyn i chi am wybodaeth bellach mewn perthynas â'ch cais i gyflymu ein hymateb.

Terfyn amser i ymateb

Rydym yn ceisio ymateb i bob cais dilys o fewn mis. Weithiau, gall gymryd mwy na mis i ni os yw'ch cais yn arbennig o gymhleth neu os ydych wedi gwneud nifer o geisiadau. Yn yr achos hwn, byddwn yn eich hysbysu ac yn eich diweddaru.

9. Geirfa

SAIL DDEDDFOL

Mae Budd Cyfreithlon yn golygu diddordeb ein busnes mewn cynnal a rheoli ein busnes i'n galluogi i roi'r gwasanaeth / cynnyrch gorau i chi a'r profiad gorau a mwyaf diogel. Rydym yn sicrhau ein bod yn ystyried ac yn cydbwyso unrhyw effaith bosibl arnoch chi (cadarnhaol a negyddol) a'ch hawliau cyn i ni brosesu eich data personol er ein buddiannau cyfreithlon. Nid ydym yn defnyddio'ch data personol ar gyfer gweithgareddau lle mae ein heffeithiau'n cael eu diystyru gan ein heffaith (oni bai bod gennym eich caniatâd neu fel arall yn ofynnol yn ôl y gyfraith neu'n caniatáu i ni wneud hynny). Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn asesu ein buddiannau cyfreithlon yn erbyn unrhyw effaith bosibl arnoch chi mewn perthynas â gweithgareddau penodol trwy gysylltu â ni.

Mae Perfformiad Cyfuniad yn golygu prosesu eich data lle mae'n angenrheidiol ar gyfer cyflawni contract rydych chi'n barti iddo neu gymryd camau ar eich cais cyn ymrwymo i gontract o'r fath.

Mae cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol yn golygu prosesu eich data personol lle mae'n angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol yr ydym yn ddarostyngedig iddi.

TRYDYDD PARTIESON 

Trydydd Partïon Mewnol 

Cwmnïau eraill yn y Grŵp Orthios sy'n gweithredu fel cyd-reolwyr neu broseswyr wedi'u lleoli yn yr UE ac yn darparu gwasanaethau gweinyddu TG a system ac yn ymgymryd ag adroddiadau arweinyddiaeth. 

Trydydd Partïon Allanol 

 • Darparwyr gwasanaeth sy'n gweithredu fel proseswyr wedi'u lleoli yn yr UE sy'n darparu TG a gwasanaethau gweinyddu system. 
 • Cynghorwyr proffesiynol sy'n gweithredu fel proseswyr neu gyd-reolwyr gan gynnwys cyfreithwyr, bancwyr, archwilwyr ac yswirwyr yn yr UE sy'n darparu gwasanaethau ymgynghori, bancio, cyfreithiol, yswiriant a chyfrifyddu. 
 • Cyllid a Thollau EM, rheoleiddwyr ac awdurdodau eraill sy'n gweithredu fel proseswyr neu gyd-reolwyr yn y Deyrnas Unedig sy'n gofyn am riportio gweithgareddau prosesu mewn rhai amgylchiadau.

EICH HAWLIAU CYFREITHIOL

Mae gennych hawl i:

Gofynnwch am fynediad i'ch data personol (a elwir yn gyffredin yn "gais mynediad gwrthrych data"). Mae hyn yn eich galluogi i dderbyn copi o'r data personol sydd gennym amdanoch chi a gwirio ein bod yn ei brosesu'n gyfreithlon.

Gofynnwch am gywiro'r data personol sydd gennym amdanoch chi. Mae hyn yn eich galluogi i gywiro unrhyw ddata anghyflawn neu wallus sydd gennym amdanoch chi, er efallai y bydd angen i ni wirio cywirdeb y data newydd rydych chi'n ei ddarparu i ni.

Gofynnwch am ddileu eich data personol. Mae hyn yn eich galluogi i ofyn i ni ddileu neu dynnu data personol lle nad oes rheswm da inni barhau i'w brosesu. Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn i ni ddileu neu dynnu eich data personol lle rydych chi wedi arfer eich hawl i wrthwynebu prosesu (gweler isod), lle mae'n bosib ein bod ni wedi prosesu'ch gwybodaeth yn anghyfreithlon neu lle mae'n ofynnol i ni ddileu eich data personol cydymffurfio â chyfraith leol. Sylwch, fodd bynnag, efallai na fyddwn bob amser yn gallu cydymffurfio â'ch cais i ddileu am resymau cyfreithiol penodol a fydd yn cael eu hysbysu ichi, os yw'n berthnasol, ar adeg eich cais.

Gwrthwynebwch brosesu eich data personol lle rydym yn dibynnu ar fuddiant dilys (neu rai trydydd parti) ac mae rhywbeth am eich sefyllfa benodol sy'n gwneud i chi fod eisiau gwrthwynebu prosesu ar y sail hon gan eich bod yn teimlo ei fod yn effeithio ar eich sylfaenol hawliau a rhyddid. Mae gennych hefyd yr hawl i wrthwynebu lle rydym yn prosesu eich data personol at ddibenion marchnata uniongyrchol. Mewn rhai achosion, efallai y byddwn yn dangos bod gennym seiliau dilys cymhellol i brosesu eich gwybodaeth sy'n diystyru'ch hawliau a'ch rhyddid.

Gofyn am gyfyngu ar brosesu eich data personol. Mae hyn yn eich galluogi i ofyn i ni atal prosesu eich data personol yn y senarios a ganlyn: (a) os ydych chi am i ni sefydlu cywirdeb y data; (b) pan fo ein defnydd o'r data yn anghyfreithlon ond nad ydych am inni ei ddileu; (c) pan fydd ei angen arnom i ddal y data hyd yn oed os nad ydym ei angen mwyach fel y mae ei angen arnoch i sefydlu, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol; neu (ch) eich bod wedi gwrthwynebu ein defnydd o'ch data ond mae angen i ni wirio a oes gennym seiliau cyfreithlon gor-redol i'w ddefnyddio.

Gofynnwch am drosglwyddo'ch data personol i chi neu i drydydd parti. Byddwn yn darparu i chi, neu drydydd parti rydych chi wedi'i ddewis, eich data personol mewn fformat strwythuredig, a ddefnyddir yn gyffredin, sy'n ddarllenadwy â pheiriant. Sylwch fod yr hawl hon ond yn berthnasol i wybodaeth awtomataidd y gwnaethoch roi caniatâd i ni ei defnyddio i ddechrau neu lle gwnaethom ddefnyddio'r wybodaeth i gyflawni contract gyda chi.

Tynnu caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg pan ydym yn dibynnu ar gydsyniad i brosesu eich data personol. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn effeithio ar gyfreithlondeb unrhyw brosesu a wneir cyn i chi dynnu'ch caniatâd yn ôl. Os tynnwch eich caniatâd yn ôl, efallai na fyddwn yn gallu darparu rhai cynhyrchion neu wasanaethau i chi. Byddwn yn eich cynghori os yw hyn yn wir ar yr adeg y byddwch yn tynnu eich caniatâd yn ôl.

Google translate Welsh Google translate
cliciwch i ddewis
Colour contrast Cyferbyniad
diofyn
uchel
Font size Maint y testun
i lawr
diofyn
i fyny