Cynllun benthyciadau coronafeirws yn creu swyddi newydd ym Mharc Eco Orthios yng Nghaergybi

Bydd 52 swydd arall yn cael eu creu ym Mharc Eco Orthios yng Nghaergybi, Ynys Môn, ar ôl llwyddiant y cwmni technoleg werdd yn sicrhau cyllid am offer ailgylchu newydd gan Gynllun Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws (CBILS) a gefnogir gan Lywodraeth y DU.

Mae'r cymorth yn eu galluogi i brynu offer a fydd yn cael ei ddefnyddio i brosesu plastigau a ystyriwyd yn flaenorol nad oedd modd eu hailgylchu er mwyn adfer eu cynhyrchion mwyaf defnyddiol yng nghyfleuster Plastigau i Olew arloesol Orthios.

Wedi i'r offer gael ei osod, bydd yn creu 52 swydd lawn amser newydd yn ychwanegol at y 56 sydd eisoes ar y cyn-safle toddi alwminiwm, lle bydd cynhyrchiad plastigau i olew (P-2-O) yn dechrau'n fuan - trawsnewid plastigau sy'n draddodiadol yn cael eu hanfon at safle tirlenwi yn olew synthetig ac isgynhyrchion defnyddiol, felly lleihau'r angen i losgi tanwyddau ffosil sy'n cyflymu newid hinsawdd.

Dywed Prif Weithredwr Orthios, Sean McCormick: "Mae sefydlu ein canolfan ailgylchu plastigau newydd yn rhan allweddol o'n prif gynllun i drin gwastraff yn adnodd gwerthfawr sydd â rhan enfawr i'w chwarae yn mynd i'r afael â newid hinsawdd a datblygu economi cynaliadwy, llewyrchus, carbon niwtral. Drwy'r ganolfan, bydd Orthios yn tynnu'r plastigau hynny y gellir eu hail-bwrpasu'n rhwydd ac anfon y gweddill at ein cyfleuster P-2-O i echdynnu tanwydd a chynhwysion eraill sy'n werthfawr i ddiwydiant, gan gynnwys ein diwydiant ninnau."

Ychwanegodd: "Cyllid CIBLS yw'r cyntaf i ni ei geisio, neu ei dderbyn, gan y cyhoedd ac mae'n bleser gennym y byddwn yn defnyddio ein benthyciad ni i greu cyfleoedd gwaith newydd a dyfodol mwy gwyrdd, yn hytrach na chefnogi swyddi sydd eisoes yn bodoli yn unig, fel y gwna benthyciadau o'r fath mewn llefydd eraill."

Mae AS San Steffan dros Ynys Môn, Virginia Crosbie, wedi cefnogi cais Orthios am gyllid CIBLS, a disgrifiodd y cwmni yn "wych" a "dyfeisgar" yn ystod dadl yn Nhŷ'r Cyffredin pan gyflwynwyd y cynllun.

Gan sôn yr wythnos hon am lwyddiant y cais a'r swyddi y bydd yn ei greu, dywedodd Ms Crosbie: "Rwy'n falch iawn o glywed y newyddion y bydd Orthios yn cael cyllid CIBLS ac y bydd yn cael ei roi at ddefnydd mor dda.  Nid yn unig fydd y prosiect hwn yn cyfannu at dargedau carbon sero-net Llywodraeth y DU, ond drwy gyflwyno swyddi newydd yn Ynys Môn, mae hefyd yn cefnogi ei agenda i symud ymlaen yn gadarnhaol.  Rwy'n edrych ymlaen at ymweld â'r ffatri newydd pan fydd yn dod yn weithredol."

Bellach mae'r cwmni wedi gwneud cais am ail fenthyciad CBILS am offer i brosesu biomas o'r ganolfan ailgylchu yn fio-nwy glân. Disgwylir penderfyniad ar y cais newydd erbyn tymor y gwanwyn 2021 ac os caiff ei gymeradwyo, bydd yn creu 18 swydd arall.

Google translate Welsh Google translate
cliciwch i ddewis
Colour contrast Cyferbyniad
diofyn
uchel
Font size Maint y testun
i lawr
diofyn
i fyny