Mae ein tymor mordeithio 2019 wedi dechrau!

Ein Tymor Mordeithio 2018

Roedd 2018 yn flwyddyn erioed gyda 24 o longau mordeithio, bydd 2019 yn torri'r record honno gyda 27 o longau i fod i angori yn ein glanfa. Mae gan Orthios eisoes fwy na'r nifer hwn o gychod wedi'u harchebu ar gyfer tymor 2020, ac rydym yn disgwyl i'r nifer hwn dyfu'n sylweddol. 

Mae Orthios wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth i'r gymuned leol lle bynnag y bo modd. I gefnogi hyn, ymgysylltodd Orthios â chwmni lleol, MônCF, i ddarparu staff medrus i gefnogi'r lefel uchel o weithgaredd glanfa yn ystod tymor mordeithio 2018. Roedd hyn yn hynod lwyddiannus ac felly rydym wedi ail-ymgysylltu ar gyfer tymor mordeithio 2019. 

Rydym yn falch iawn ein bod wedi cymryd rhan yn y bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Ynys Môn, Llywodraeth Cymru, Stena Line a phartneriaid rhanbarthol eraill i ddenu mwy o longau mordeithio i'r rhanbarth.

Ein Tymor Mordeithio 2019

Ar y 4ydd o Fai 2019, cychwynnodd ein tymor mordeithio gyda’r Le Champlain, llong tunelledd gradd gros (GRT) 9920. Y cyntaf o 27 o longau sydd i fod i angori yn ein glanfa eleni.

TCroesawodd 16 Mai 2019 y Viking Sun, 47842 GRT, gyda’i 903 o deithwyr a 480 o griw.

Ddydd Sadwrn 1af Mehefin 2019, roeddem yn falch o groesawu Le Boreal, 10944 GRT, i Gaergybi. Hwn oedd ei 5ed ymweliad â'r ynys ers 2016, ac mae disgwyl iddi ymweld eto ymhen ychydig ddyddiau.

Croesawodd dydd Gwener 7fed Mehefin 2019 y Seven Seas Explorer, yn 55,000 GRT hi yw'r 4ydd llong fwyaf yr ydym wedi'i hamserlennu i ymweld â'r ynys yr haf hwn, ac mae disgwyl iddi ymweld eto tua diwedd y tymor.

Dydd Mawrth 11eg Mehefin 2019 yn croesawu Le Boreal i Gaergybi! Dyma ei hail ymweliad olaf a'r tymor hwn, fodd bynnag, rydyn ni'n gobeithio ei chroesawu i'r ynys eto yn y dyfodol.

Ar fore heulog dydd Llun 17 Mehefin 2019, roeddem yn falch o groesawu'r Nautica ar gyfer ei hymweliad cyntaf o ddau a drefnwyd ar gyfer y tymor hwn.

Ddydd Iau 20fed Mehefin 2019 fe wnaethom ni groesawu Disgleirdeb y Moroedd, bore mor hyfryd iddi hefyd! Yn 90,090 GRT hi yw'r llong fwyaf honno yr ydym wedi ymweld â Chaergybi yr haf hwn, ac mae disgwyl iddi ymweld eto ymhen ychydig wythnosau. Am harddwch!

Ddydd Mawrth 25ain Mehefin 2019 roeddem yn falch o groesawu’r Seven Seas Navigator. Hwn oedd ei hunig ymweliad y tymor hwn, ond rydyn ni'n gobeithio ei chroesawu eto yn y dyfodol.

Ar fore sych o ddydd Iau 11eg Gorffennaf gwnaethom groesawu'r Viking Sun! Hwn oedd ei 2il o 5 ymweliad a drefnwyd ar gyfer y tymor hwn!

Ddydd Llun 22ain Gorffennaf fe wnaethom groesawu Berlin! Dyma ei hunig ymweliad â Chaergybi eleni, ac yn 9570 GRT, hi yw’r llong fordeithio leiaf yr ydym wedi bwriadu ymweld â Chaergybi y tymor hwn!

 

Ddydd Mawrth 23ain Gorffennaf roeddem yn falch iawn, ac yn anrhydedd, croesawu Jupiter y Llychlynwyr ar ei mordaith gyntaf i Gaergybi! Mae hi'n llestr 5 mis oed, 46,842 GRT, ac mae disgwyl iddi ymweld â Chaergybi eto ymhen ychydig ddyddiau! Mae hi'n harddwch llong, ac rydyn ni'n gobeithio ei chroesawu yn ôl i'r ynys eto yn y blynyddoedd i ddod!

Cynhaliwyd seremoni groeso ar fwrdd y Llychlynwr Iau, lle cynhaliwyd cyfnewid placiau. Dyma draddodiad ar gyfer unrhyw longau mordeithio sy'n gwneud eu hymweliad agoriadol â Chaergybi! Yma mae gennym Reolwr Safle Orthios, Stephen Mullen, yn cyflwyno plac gan Orthios i'r Capten Atle Knutsen yn croesawu'r Iau Llychlynnaidd, a'i holl deithwyr a chriw, i Gaergybi!

Hefyd yn bresennol yn y seremoni roedd Kevin Riley, Stena Harbourmaster, Rowena King ac Irfon Rowlands, Uwcharolygydd Safle, Orthios.

Ddydd Gwener 26ain Gorffennaf gwnaethom groesawu Disgleirdeb y Moroedd am yr eildro a'r tro olaf y tymor hwn! Fodd bynnag, byddem yn anrhydedd ei chroesawu yn ôl eto yn y dyfodol!

Ar fore hyfryd dydd Gwener 2il Awst, roedd yn anrhydedd mawr i ni groesawu Iau y Llychlynwyr, dim ond pythefnos ar ôl ei hymweliad agoriadol â Chaergybi! Dyma ei hymweliad olaf ar gyfer 2019, ond rydyn ni'n gobeithio ei gweld hi'n ymweld â'r ynys eto yn y dyfodol!

Ddydd Sul 4ydd Awst roeddem yn falch o groesawu'r Saga Sapphire! Hwn oedd ei hunig ymweliad â Chaergybi y tymor hwn, gobeithio na fydd y tywydd sych yn ei hatal rhag ymweld eto yn y dyfodol!

Bore brwnt dydd Mawrth 6 Awst gwelwyd croeso inni Fôr y Llychlynwyr! Dyma oedd ei galwad porthladd cyn priodi i Gaergybi, a'i hunig ymweliad ar gyfer 2019! Fodd bynnag, mae Viking Cruises wedi trefnu cyfanswm o 8 ymweliad â Chaergybi y tymor hwn!

Rhoddodd dydd Iau 8fed Awst fore hyfryd inni groesawu'r Viking Sun i Gaergybi! Dyma ei 3ydd o 5 ymweliad wedi'i drefnu ar gyfer tymor 2019, gyda gobeithio bod llawer mwy i'w hamserlennu ar gyfer y dyfodol!

Ddydd Mercher 21ain Awst fe wnaethon ni roi croeso cynnes iawn i'r Gwynt Arian a'i 290 o deithwyr! Dyma ei hunig ymweliad y tymor hwn, ond dyna ddiwrnod hyfryd i'w theithwyr weld ein hynys hardd!

Ni allem fod wedi gofyn am dywydd gwell ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc i groesawu’r Viking Sun am y 4ydd tro y tymor hwn! Byddai ei 930 o deithwyr wedi mwynhau gweld Ynys Môn ar ei gorau!

Ddydd Sul 8fed Medi fe wnaethon ni groesawu'r Star Breeze i Gaergybi! Ar ôl mynd ar y llong yn Iwerddon, Caergybi oedd y man galw cyntaf i deithwyr y llong hon lle na allent aros i fynd ar eu beiciau a beicio o amgylch ein hynys hardd!

Fe wnaeth bore dydd Sadwrn 14eg Medi roi golygfeydd ysblennydd i deithwyr y Pacific Princess o Ynys Môn!

Ddydd Llun 16eg Medi roeddem yn falch o groesawu'r Seabourn Ovation ar gyfer ei hymweliad cyntaf ac unig ag Ynys Môn y tymor hwn!

 

Bore gogoneddus arall i groesawu llong fordaith ogoneddus arall! Ddydd Iau 19eg Medi ymwelodd y Seven Seas Explorer ag Ynys Môn am yr eildro y tymor hwn! Cyfeirir at y Seven Seas Explorer yn aml fel un o'r llongau mordeithio mwyaf moethus, ac mae'n bleser pur ei chael hi gyda ni heddiw!

Google translate Welsh Google translate
cliciwch i ddewis
Colour contrast Cyferbyniad
diofyn
uchel
Font size Maint y testun
i lawr
diofyn
i fyny