Rydym yn recriwtio Cynllunydd/Trefnydd Cynnal a Chadw!

Cyflog: oddeutu £30k

 

Mae Orthios yn mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd trwy chwyldroi sut mae gwastraff yn cael ei reoli. Mae'n datblygu technolegau o’r radd flaenaf i ddod o hyd i ddefnyddiau newydd ar gyfer plastigau diangen, gan gynnwys dal y cynhwysion mwyaf defnyddiol i’w hailddefnyddio a/neu eu troi’n ynni carbon isel.

Bydd ein Cyfleuster Plastigau ac Olew (P2O), un o’n prosiectau mawr cyntaf, yn trosi plastigau a farnwyd yn flaenorol yn rhai na ellir eu hailgylchu, yn ôl i’w cyflwr gwreiddiol o olew.

Gan fod y busnes yn tyfu, mae swydd newydd ar gael ar gyfer Cynllunydd/Trefnydd Cynnal a Chadw profiadol sydd â chefndir sylweddol mewn gwaith diwydiannol neu weithgynhyrchu. Dyma gyfle cyffrous i ymuno â phrosiect newydd gyda buddion amgylcheddol cryf o’r dechrau.

Mae hon yn swydd allweddol o fewn P2O, a bydd yn cynnwys:

  • Cydlynu llif gwaith cynhyrchu/cynnal a chadw
  • Cynllunio a blaenoriaethu gweithdrefnau cynnal a chadw i sicrhau perfformiad o safon uchel a chyn lleied â phosib o oedi
  • Pennu nifer y gweithwyr, offer a deunyddiau craidd sydd eu hangen i ymdrin ag archebion gwaith
  • Monitro swyddi i olrhain adnoddau go iawn a ddefnyddir, a diweddaru amserlenni yn y dyfodol i adlewyrchu gofynion go iawn/sy’n newid
  • Ymdrin â materion wrth iddynt ddod i’r amlwg a cheisio creu cyn lleied o amhariad â phosib
  • Adolygu’r wybodaeth a ddarparwyd ar gyfer tasgau a gwblhawyd i wella trefn archebion yn y dyfodol
  • Paratoi adroddiadau statws a pherfformiad Gweithdrefnau
  • Rheoli “dangosfwrdd” sy’n dangos ystadegau go iawn yn erbyn rhai disgwyliedig
  • Cadw trefn ar waith papur
  • Cydweithio gyda staff rheoli ansawdd, deunyddiau a staff eraill

Wrth wraidd y Tîm P2O mae diwylliant o unigolion brwdfrydig ac ymrwymedig iawn, yn ogystal â datblygiad proffesiynol, cyfathrebu effeithiol a chynnal amgylchedd proffesiynol a pharchus.

Os oes gennych y sgiliau a’r profiad perthnasol a bod gennych ddiddordeb yn y swydd hon, cysylltwch â careers@orthios.com gan ddyfynnu Cynllunydd/Trefnydd Cynnal a Chadw am fanylion llawn y crynodeb swydd, polisi diogelu data a ffurflen gais.

Ymwadiad - Ar brydiau rydym yn addasu neu'n tynnu swyddi gwag yn ôl ac mae gennym yr hawl i wneud hynny ar unrhyw bryd, gan gynnwys cyn y dyddiad cau a nodir.

Google translate Welsh Google translate
cliciwch i ddewis
Colour contrast Cyferbyniad
diofyn
uchel
Font size Maint y testun
i lawr
diofyn
i fyny