Rydym yn recriwtio Person Siop!

Cyflog: oddeutu £28,000

Gan fod y busnes yn tyfu, mae swydd newydd ar gael ar gyfer Person Siop profiadol sydd â chefndir cryf mewn gwaith diwydiannol neu weithgynhyrchu. Dyma gyfle cyffrous i ymuno â phrosiect newydd gyda buddion amgylcheddol cryf o’r dechrau.

Mae hon yn swydd allweddol yn yr Adran Gaffael, a bydd yn cynnwys:

 • Cynnal derbynebau, cofnodion ac adrodd ar dynnu’n ôl stoc siopau
 • Gwirio deunyddiau a chyflenwadau, ac adrodd pan fo stoc yn isel (cyfrif cylchred)
 • Derbyn a dadbacio deunyddiau a chyflenwadau
 • Adrodd ar unrhyw ddifrod ac anghysondebau at ddibenion cyfrifyddu, ad-dalu a chadw cofnodion
 • Dewis archebion
 • Rheoli archebu/dychwelyd offer
 • Cymryd rhan weithredol mewn asesiadau risg a rheolaethau diogelwch yn ôl cyfarwyddyd y busnes
 • Ymgymryd â dyletswyddau cadw trefn er mwyn gwella a chynnal Safonau Iechyd, Diogelwch ac Amgylcheddol
 • Defnydd diogel o offer symudol (FLT)
 • Symud nwyddau sydd mewn pecynnau ar baledi neu mewn cratiau o amgylch y cyfleuster storio
 • Cadw nwyddau yn y rhaniadau storio cywir, gan ddilyn cyfarwyddiadau rheoli stoc
 • Helpu i lwytho a dadlwytho tryciau gan sicrhau bod yr holl lwythau’n ddiogel
 • Hyfedr wrth ddefnyddio systemau cyfathrebu fel cyfrifiaduron, e-bost, radio, ffonau symudol ayyb.
 • Ymgymryd â gwaith gweinyddu a dadansoddi yn unol ag anghenion y busnes. Gallai’r gwaith gynnwys, ond ni fydd yn gyfyngedig i, gasglu data, cwblhau logiau proses/offer yn gywir ac yn fanwl, adroddiadau, ffurflenni, siartiau rheoli, systemau cyfrifiadurol
 • Atebol am ddechrau a gorffen tasgau penodedig, gan gynnwys cyrchu gwybodaeth, deunyddiau, offer a chyfarpar
 • Cymryd rhan weithredol mewn mentrau hyfforddi sefydliadol i wella gwybodaeth a sgiliau unigol a phersonél eraill.
 • Mentora eraill yn ôl yr angen neu ar gais y busnes

Mae’n hanfodol bod gan ddeilydd y swydd arbenigedd Person Siop, a byddai profiad ychwanegol o fewn diwydiant gweithgynhyrchu hefyd yn ddymunol.

Os oes gennych y sgiliau a’r profiad perthnasol, a diddordeb yn y swydd wag hon, cysylltwch â careers@orthios.com gan ddyfynnu Person Siop i gael manylion llawn y crynodeb swydd, y polisi diogelu data a'r ffurflen gais.

Ymwadiad - Ar brydiau rydym yn addasu neu'n tynnu swyddi gwag yn ôl ac mae gennym yr hawl i wneud hynny ar unrhyw bryd, gan gynnwys cyn y dyddiad cau a nodir.

 

 

Google translate Welsh Google translate
cliciwch i ddewis
Colour contrast Cyferbyniad
diofyn
uchel
Font size Maint y testun
i lawr
diofyn
i fyny