Rydym yn recriwtio Swyddog Caffael!

Cyflog: oddeutu £30k

Gan fod y busnes yn tyfu, mae swydd newydd ar gael ar gyfer Swyddog Caffael profiadol sydd â chefndir cryf mewn gwaith diwydiannol neu weithgynhyrchu. Dyma gyfle cyffrous i ymuno â phrosiect newydd gyda buddion amgylcheddol cryf o’r dechrau.

Mae hon yn swydd allweddol yn yr Adran Gaffael, a bydd yn cynnwys:

  • Gweithio gyda’r tîm Orthios a chyflenwyr/gwerthwyr allanol i ddatblygu dealltwriaeth o adnoddau strategol; strwythur marchnadoedd, gyrwyr costau a thueddiadau prisiau.
  • Meithrin rhwydwaith caffael dibynadwy i sicrhau bod contractau, archebion prynu ac amcangyfrifon costau’n gywir.
  • Cynnal ymchwil i’r farchnad er mwyn nodi, dechrau a thrafod contractau cyflenwi rhesymol gan gynnwys amrywiadau; paratoi pecynnau cynnig; gwerthuso dyfynbrisiau, cynigion cyflenwyr, i gefnogi’r gwaith o uwchraddio llinellau cynnyrch presennol a sefydlu rhai newydd.
  • Cynorthwyo Rheolwr y Gadwyn Gyflenwi i adrodd yn amserol i reoli'r gwaith o adrodd/monitro archebion prynu yn effeithlon ac yn gywir, drwy godio cywir i gefnogi'r gwaith o ragolygu'r rhestr stoc
  • Hyfforddi, cynghori a mentora’r holl ddefnyddwyr ynghylch systemau prynu a deunyddiau
  • Gallu i weithio yn unol â systemau a gweithdrefnau’r cwmni, a chynnig gwelliannau iddynt.

Mae’n hanfodol bod gan ddeilydd y swydd arbenigedd caffael a chyflenwi, yr ymwybyddiaeth i gaffael mewn modd cyfrifol, rheoli gwariant, ac atal llygredigaeth er mwyn sicrhau nad oes effaith negyddol ar y busnes, gan y gallai rhai penderfyniadau effeithio ar enw da a/neu gyllid.  Byddai profiad ychwanegol o fewn diwydiant gweithgynhyrchu’n ddymunol.

Os oes gennych y sgiliau a’r profiad perthnasol, a diddordeb yn y swydd wag hon, cysylltwch â careers@orthios.com gan ddyfynnu Swyddog Caffael i gael manylion llawn y crynodeb swydd, y polisi diogelu data a'r ffurflen gais.

Ymwadiad - Ar brydiau rydym yn addasu neu'n tynnu swyddi gwag yn ôl ac mae gennym yr hawl i wneud hynny ar unrhyw bryd, gan gynnwys cyn y dyddiad cau a nodir.

Google translate Welsh Google translate
cliciwch i ddewis
Colour contrast Cyferbyniad
diofyn
uchel
Font size Maint y testun
i lawr
diofyn
i fyny